Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2014
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2014

Tematem wydania są zoonozy zwierząt egzotycznych. Polecamy artykuł gościa okładki: podawanie leków gryzoniom. W wydaniu również artykuł o pierwszym w Polsce potwierdzonym pośmiertnym przypadku infestacji Dirofilaria immitis u psa, który nie wyjeżdżał po za granice województwa - co stanowi dowód na rozprzestrzenianie się choroby. Inne tematy, to m.in.: kamica moczowa u kotów, metody i schematy odchudzania zwierząt, choroby śledziony i zaburzenia endokrynologiczne w przebiegu ciąży u suk.

Na stronacg 74-98 znajdują się artykuły cenionych autorów, którzy od lat współpracują ze Stowarzyszeniem Śląska Poliklinika Weterynaryjna i byli gośćmi tegorocznych Śląskich Warsztatów Diagnostycznych.

VET-NEWS

Vet News

Informacje z branży weterynaryjnej: płeć naukowca a wyniki badań, nowe leki i badania nad inteligencją ptaków

POLECAMY

Zoonozy zwierząt egzotycznych

Zwierzęta egzotyczne stają się coraz popularniejsze wśród właścicieli. W związku z tym ryzyko przeniesienia choroby odzwierzęcej jest bardzo realne.

DIAGNOSTYKA

Niedokrwistości ze szczególnym uwzględnieniem anemii immunohemolitycznych – cz. II

Artykuł dwujęzyczny. iedokrwistość nie jest diagnozą, lecz stanem. Prawdziwa niedokrwistość definiowana jest jako spadek liczby erytrocytów w organizmie. Hematokryt, stężenie hemoglobiny oraz liczba erytrocytów zazwyczaj obniżone są wtedy poniżej wartości referencyjnych, jednakże anemia może być czasem maskowana przez odwodnienie.

ENDOKRYNOLOGIA

Zaburzenia endokrynologiczne w przebiegu ciąży u suk

Praca opisuje zaburzenia endokrynologiczne występujące w ciąży u suk. Autorzy przedstawili profi l hormonalny suki w ciąży, którego znajomość jest bardzo istotna dla lekarza weterynarii pełniącego opiekę nad ciężarną samicą. Artykuł opisuje metody diagnostyki, algorytmy monitorowania oraz schematy leczenia niedoczynności tkanki lutealnej oraz niedoczynności tarczycy. Autorzy opisali także niebezpieczeństwa związane z ciążą suki chorującej na cukrzycę.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Zespół polidypsji i poliurii u psów i kotów – cz. II Przyczyny i algorytm postępowania

Wzmożone pragnienie i nadmierna produkcja moczu mogą towarzyszyć wielu chorobom. W części I opracowania przedstawiono najczęstsze przyczyny pojawiania się syndromu PU/PD, zaś w części II autorzy przedstawią inne przyczyny syndromu (tab. 1) oraz algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia PU/PD.

Choroby śledziony – cz. I Uogólniona splenomegalia

Istnieje wiele przyczyn uogólnionego powiększenia śledziony. Powiększenie śledziony może być dwojakiego rodzaju – z zachowaniem prawidłowego kształtu narządu oraz ze zniekształceniem śledziony, co najczęściej związane jest z występowaniem zmian ogniskowych jej miąższu. Diagnostyka uogólnionego powiększenia śledziony powinna opierać się na wywiadzie, wyniku badania klinicznego, wyników badań laboratoryjnych krwi oraz ultrasonografii.

ROZRÓD

Możliwości zastosowania kabergoliny w lecznictwie małych zwierząt

Kabergolina jest znanym i powszechnie stosowanym agonistą dopaminy,zarejestrowanym do hamowania laktacji oraz laktomanii u psów i kotów. Jednak substancja ta znalazła szereg dodatkowych, „pozaulotkowych” zastosowań, m.in. do przerywania ciąży w II i III trymestrze, terapii farmakologicznej ropomacicza, sterowania cyklem płciowym, leczenia anoestrus, paliatywnej terapii gruczolaków przysadki produkujących prolaktynę, leczenia przysadkowej nadczynności kory nadnerczy oraz do zmniejszenia masy nowotworów gruczołu mlekowego przed ewentualnym planowanym zabiegiem.

UROLOGIA

Kamica moczowa u kotów – kontrolowanie ryzyka

Kamica moczowa i niedrożność cewki moczowej (wskutek obecności małych kamieni moczowych lub czopów zawierających kryształy) stanowią razem drugą pod względem częstości występowania przyczynę choroby dolnych dróg moczowych kotów (FLUTD), odpowiadającą za około 1/3 lub więcej wszystkich przypadków.

KARDIOLOGIA

Pierwszy w Polsce potwierdzony pośmiertnie przypadek infestacji Dirofilaria immitis u psa. Dowód na rozprzestrzenianie się choroby

Dirofi larioza serca jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez Dirofi laria immitis. Naturalnym rezerwuarem i gospodarzem pasożyta jest ponad 30 gatunków zwierząt, w tym lisy, wilki, kojoty, psy i fretki. Dotychczas Polska była uważana za kraj wolny od dirofi lariozy. Niniejszy artykuł przedstawia opis przypadku infestacji psa Dirofi laria immitis, który nigdy nie opuszczał Dolnego Śląska.

Żywienie

Metody i schematy odchudzania zwierząt

W obecnych czasach nadwaga i otyłość u psów i kotów stanowią poważny problem. Podstawy terapii to: prawidłowo dobrana niskokaloryczna dieta, zwiększona aktywność ruchowa oraz właściwe zrozumienie przez właściciela realnych potrzeb zwierzęcia. Pomiędzy odchudzaniem zwierzęcia a skutecznym odchudzaniem jest znaczna różnica, związana z długotrwałym utrzymaniem efektu spadku masy ciała.

GRYZONIE

Podawanie leków gryzoniom

Niniejszy artykuł powstał pod wpływem własnych doświadczeń związanych z leczeniem najmniejszych pacjentów. Literatura światowa podaje dość szczegółowe informacje na temat terapii gryzoni, tym niemniej nie są one zbyt rozpowszechnione wśród lekarzy weterynarii. Celem autorów było napisane skrótowego kompendium najczęściej stosowanych u gryzoni leków, co pozwoli lekarzom weterynarii na skuteczne działanie i uniknięcie poważnych pomyłek.

STOWARZYSZENIE ŚLĄSKA POLIKLINIKA WETERYNARYJNA

Leczenie chirurgiczne wrodzonego zespolenia wrotno-obocznego

Postępowanie chirurgiczne jest zalecaną metodą leczenia u większości psów z rozpoznanym zespoleniem wrotno-obocznym. Celem zabiegu jest identyfi kacja patologicznego naczynia, a następnie jego zamknięcie w celu przekierowania przepływu krwi do wątroby i przywrócenia jej prawidłowej funkcji. Wyniki badań porównawczych wykazały, iż stopień przeżywalności jest zdecydowanie wyższy w grupie psów poddanych zabiegowi chirurgicznemu w porównaniu z grupą leczoną zachowawczo.

Anomalia oczu owczarków collie

Anomalia oczu collie (CEA) może rozwinąć się u owczarków szkockich collie i kilku innych ras psów. Jest to choroba wrodzona, dziedziczna, obejmująca naczyniówkę i twardówkę.

Badanie dopplerowskie naczyń wątroby

Diagnostyka ultrasonografi czna i dopplerowska naczyń wątroby jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce chorób wątroby. Metoda dopplerowska pozwala na ocenę hemodynamiki przepływu przez układ wrotny, pozwalając tym samym na zdiagnozowanie wielu schorzeń naczyniowych wątroby, takich jak wrodzone i nabyte zespolenia wrotno-oboczne, wrodzona przetoka tętniczożylna, nadciśnienie wrotne i zakrzepice układu wrotnego.

Objawy hematologiczne w chorobach wątroby

Często spotykaną zmianą w układzie czerwonokrwinkowym, pojawiającą się w różnych chorobach wątroby, zarówno psów, jak i kotów, jest poikilocytoza. Pojawiają się wtedy niedokrwistości – jako towarzyszące chorobie przewlekłej. Przy krwawieniach z nowotworu do jamy brzusznej lub w przypadku DIC będą to niedokrwistości pokrwotoczne. Występują także nieprawidłowa liczba płytek krwi oraz koagulopatie. W układzie białokrwinkowym pojawić się może leukogram zapalny lub odpowiedź białaczkowa.

PRZEWODNIK

Zakażenia bakteriami wieloopornymi – metody leczenia

Wielooporne szczepy bakterii izoluje się coraz częściej nie tylko w lecznicach dla zwierząt gospodarczych, ale także w gabinetach dla małych zwierząt oraz lecznicach dla koni, a leczenie antybiotykowe zakażeń z nimi związanych jest coraz trudniejsze.

VET-KWESTIONARIUSZ

Umieć znaleźć rozwiązanie

Dr n. wet. Jerzy Ziętek uzyskał tytuł doktora w 2011 r. Pracuje w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na stanowisku asystenta. Jest autorem i współautorem blisko 70 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych dotyczących chorób zakaźnych, immunologii klinicznej oraz zoonoz. Jako dydaktyk realizuje cykl ćwiczeń z zakresu chorób zakaźnych przeżuwaczy (ma specjalizację z tego zakresu).

PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy Program Edukacyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 25 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

Nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych

VET-IMPREZY

Seminarium marketingowe Virbac

Jaka jest rola lekarza weterynarii według właścicieli psów i kotów? Jak sprostać oczekiwaniom właścicieli zwierząt w dzisiejszych czasach? Jak budować lojalność klientów i dlaczego lekarze weterynarii powinni zwracać większą uwagę na działania profi laktyczne u zdrowych zwierząt?

Międzynarodowa Konferencja Vet4Vet „PRAKTYCY PRAKTYKOM”

W dniach 10-11 maja 2014 roku w ultranowoczesnym hotelu Sound Garden w Warszawie odbyła się kolejna Konferencja z cyklu „PRAKTYCY PRAKTYKOM”, organizowana przez Firmę Vet4Vet Marek Wojtacki. To wartościowe wydarzenie edukacyjne obejmowało tematy związane z medycyną ratunkową psów i kotów oraz różnorodną problematykę z dziedziny gastroenterologii. Licznie zgromadzeni lekarze weterynarii z Polski i z Finlandii mieli niepowtarzalną okazję do poszerzenia posiadanej wiedzy i konfrontacji własnych doświadczeń z uznanymi na świecie ekspertami.

I Studencka Konferencja Weterynaryjna „Okiem praktyka”

11 kwietnia odbyła się I Studencka Konferencja Weterynaryjna „Okiem praktyka” zorganizowana przez Zrzeszenie Studentów Weterynarii przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Konferencja rozpoczęła się przemówieniem organizatorów oraz Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej dr. hab. Krzysztofa Kubiaka, prof. nadzw., który gorąco poparł studencką inicjatywę i zachęcał młodzież do organizowania podobnych projektów w kolejnych latach. Część oficjalną zakończył wykład inauguracyjny wygłoszony przez Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – dr. Wojciecha Hildebranda.

Zwalczaj pasożyty innowacyjnie, kompleksowo i skutecznie!

W maju fi rma Merial rozpoczęła w Polsce cykl szkoleń z zakresu parazytologii i dermatologii, podczas których lekarze weterynarii mają możliwość zapoznać się m.in. ze światowymi trendami zwalczania pasożytów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij