Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2018
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 4/2018

Ilekroć spoglądam na ogłoszenia o konferencjach, szkoleniach, kursach, warsztatach tudzież innych formach ustawicznego samokształcenia lekarzy weterynarii zastanawiam się, czy jeszcze można odkryć coś nowego, opisać nową chorobę, poznać patofi zjologię jakiegoś procesu. Wydawać by się mogło, że wszelkie patogenny zostały już opisane, mechanizmy chorób poznane, pozostało dopracowanie form ich leczenia, bo w zasadzie diagnostyka osiągnęła zenit. Chyba jednak jest to błędne myślenie. Na przestrzeni upływającego czasu okazuje się, że wiele poglądów zmienia się. I nie chodzi tu tylko o zmiany w systematyce, której symbolem dla mnie jest zmiana polskiej nazwy świnki morskiej na kawię domową, ale przede wszystkim zmiany w podejściu do diagnozowania i leczenia chorób. Pojawiają się na naszym terenie wcześniej niediagnozowane choroby, jak na przykład leiszmanioza. Babeszjoza, kiedyś stwierdzana na wschód od Wisły, obecnie diagnozowana
jest w całej Polsce. Nie można lekceważyć nietypowych objawów, tym bardziej, że już kilka stopni powyżej zera ożywia kleszcze będące wektorami wielu chorób pasożytniczych. Każdego roku pojawiają się nowe substancje lecznicze. Nierzadko preparaty nowszej generacji znacząco odbiegają od protoplastów. Z drugiej jednak strony lekarze weterynarii są w kręgu podejrzanych o nadmierne stosowanie antybiotyków i przyczynianie się do lekooporności bakterii. Informacje na temat farmakoterapii są stale i na bieżąco aktualizowane. Nie dotyczy to tylko antybiotyków, ale wszystkich leków, począwszy od preparatów dermatologicznych, poprzez nasercowe, a na lekach wykorzystywanych w leczeniu zaburzeń neurologicznych skończywszy. Wszystko to powoduje, że wiedzę należy stale aktualizować, a ciągle zmieniający się stan prawny dotyczący uprawiania naszego zawodu znać. Mam nadzieję, że „Weterynaria w Praktyce” pomoże Państwu w tym.

Zachęcamy do lektury!

VET-NEWS

Vet News

Nowości ze świata medycyny weterynaryjnej i nie tylko!

POLECAMY

Ochrona danych osobowych w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Cz. II Czy jesteś przygotowany do RODO?

W artykule przedstawiono wybrane zmiany i obowiązki wynikające z przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które w sposób istotny zmienia obowiązujące dotychczas regulacje. Ze względu na obszerny charakter zmian artykuł jedynie sygnalizuje konieczności wdrożenia przepisów RODO w ZLZ poprzez prezentację jego głównych motywów.

NEUROLOGIA

Leczenie farmakologiczne idiopatycznej padaczki u psów i kotów Nowe perspektywy leczenia padaczki lekoopornej. Część II

Druga część artykułu przedstawia możliwości zastosowania przeciwdrgawkowych leków nowej generacji u psów i kotów. Opisane zostały mechanizmy działania, dawkowanie, potencjalna skuteczność i schematy wprowadzania tych leków. Niektóre z nich, na przykład lewetiracetam lub zonisamid, mogą być stosowane zarówno w monoterapii, jak i w politerapii – wspomagająco w leczeniu padaczki lekoopornej.

PARAZYTOLOGIA

Pentatrichomonas hominis – pierwsze wykrycie u psów w Polsce

Pentatrichomonas hominis jest rzęsistkiem występujący w przewodzie pokarmowym i układzie moczowym u różnych gatunków zwierząt. Ze względu na trudności w rutynowym wykrywaniu i różnicowaniu za pomocą mikroskopii świetlnej jest dość rzadko stwierdzany. Najskuteczniejsze są metody PCR niezależnie od jego formy rozwojowej. Po raz pierwszy P. hominis w Polsce stwierdzono w hodowlach psów na terenie północno-wschodniej Polski.

Metody profilaktyki chorób przenoszonych przez ektopasożyty u psów i kotów

Ektopasożyty mogą być przyczyną zaburzeń dermatologicznych u psów i kotów, jak i mogą przenosić choroby będące w wielu przypadkach zoonozami. Stosowane są różne metody zapobiegania inwazjom ektopasożytów u małych zwierząt. W niniejszym artykule omówiono obecną sytuację kontrolowania inwazji ektopasożytów. Przedstawiono także informacje odnośnie immunoprofilaktyki wybranych chorób wektorowych u psów.

Leiszmanioza psów – przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne

Celem artykułu jest przedstawienie zagrożenia, jakie stanowi leiszamanioza dla psów w Europie, z uwzględnieniem Polski. Leiszamanioza jest chorobą wektorową, przenoszoną przez owady z rodzaju Phlebotomus. W wielu krajach południowej Europy przypadki tej zoonozy, zarówno postaci skórnej, jak i trzewnej, której rezerwuar stanowią psy, notuje się u ludzi. W wielu krajach UE wskaźnik zakażeń psów pierwotniakami wynosi 40- 80%. Choroba powinna być odpowiednio monitorowana, jak również powinien zostać opracowany harmonijny system monitorowania i identyfikacji jej rezerwuarów oraz wektorów.

ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE

Zestawienie preparatów przeciwko pasożytom zewnętrznym psów i kotów

PARAZYTOLOGIA/ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

Pasożytnicze pierwotniaki występujące u egzotycznych jaszczurek hodowanych w terrariach domowych i ich zwalczanie

Hodowla egzotycznych jaszczurek stanowi alternatywę dla ludzi chcących mieć w domu zwierzę, ale niedysponujących dużą ilością wolnego czasu. W obecnych czasach nie ma problemu z nabyciem zdrowego zwierzęcia z renomowanej hodowli lub sklepu zoologicznego. Jednak kupując na giełdach i od pokątnych handlarzy, narażamy się na kupno osobnika zarażonego w początkowej fazie inwazji i niewykazującego objawów klinicznych. Do zarażeń dochodzi najczęściej przy kontakcie bezpośrednim zarażonych zwierząt ze zdrowymi lub przy używaniu źle odkażonych sprzętów pochodzących z zarażonych terrariów.

DIAGNOSTYKA/USG

Ocena ultrasonograficzna układu moczowego u drobnych ssaków – wstęp

Choroby układu moczowego są dość powszechnie występującym problemem w medycynie weterynaryjnej drobnych ssaków. Jednym z najczęściej wykorzystywanych badań dodatkowych w celu postawienia diagnozy, jest badanie ultrasonograficzne. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem takiego badania oraz najważniejsze aspekty budowy anatomicznej i topograficznej górnego, oraz dolnego odcinka układu moczowego u drobnych ssaków. W kolejnych częściach artykułu zostaną przedstawione przebieg badania, prawidłowy obraz ultrasonograficzny oraz najczęstsze schorzenia u wybranych gatunków zwierząt.

DERMATOLOGIA

Dermatozy cynkozależne i acrodermatitis u psów

Dermatozy cynkozależne u psów występują w postaci dwóch zespołów: zespół I – występuje u ras malamut i husky syberyjski oraz zespół II – występujący u szybko rosnących szczeniąt i u psów dorosłych, żywionych karmami z niedoborem cynku. Innym zespołem związanym z dermatozą cynkozależną, a występującym u bulterierów, jest śmiertelna dermatoza cynkozależna (acrodermatitis lethalis), która jest spowodowana autosomalnym genem recesywnym. Leczenie zespołu I i II polega na doustnym podawaniu cynku i karm zbilansowanych. W przypadku acrodermatitis brak skutecznego leczenia.

Skórne reakcje polekowe u psów i kotów

Skórne odczyny polekowe są najczęściej występującą formą niepożądanych reakcji polekowych. Mimo to w codziennej praktyce niejednokrotnie są one zupełnie pomijane lub niewłaściwie interpretowane przez badającego zwierzę lekarza. Trudności diagnostyczne wynikają przede wszystkim z bardzo różnorodnego obrazu klinicznego tych zaburzeń. Rzeczywistą częstotliwość występowania skórnych odczynów polekowych u małych zwierząt trudno jednoznacznie ocenić, jednak szacuje się, że stanowią one 1-2% przypadków dermatologicznych.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Gorączka u psów i kotów – różne źródła pochodzenia

Gorączka (febris) to patologiczne podwyższenie temperatury wewnętrznej organizmu do wartości przekraczających prawidłowy zakres temperaturowy, występujące przy wielu zmianach patologicznych (zarówno o podłożu zakaźnym, jak i niezakaźnym). Zarówno w medycynie człowieka, jak i medycynie weterynaryjnej, opisuje się różne rodzaje gorączki, np. gorączka okresowa, gorączka septyczna czy gorączka nawracająca. W artykule opisano najczęstsze przyczyny gorączki u psów i kotów, schemat postępowania diagnostycznego oraz efekty terapeutyczne gorączki u tych zwierząt.

RACJONALNE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW

Farmakoterapia infekcji bakteryjnych układu oddechowego u psów i kotów. Część I

Leki przeciwbakteryjne są czynnikami redukującymi obciążenie infekcyjne, co ogranicza możliwość i częstość wystąpienia groźnych dla życia zwierzęcia powikłań oraz przynosi doraźną poprawę w leczeniu zaostrzeń infekcji. Jednak wyzdrowienie pacjenta zależy w dużej mierze od sprawności jego układu odpornościowego. Najefektywniejszą grupą leków przeciwbakteryjnych wykazujących działanie immunomodulujące i przeciwzapalne są antybiotyki makrolidowe i fluorochinolony.

CHIRURGIA

Hemangiosarcoma maskowana przez Babesiosis canum − przypadek kliniczny

Nowotwory śledziony występują bardzo często u psów w starszym wieku. Najczęściej są to naczyniaki krwionośne (NK), będące pierwotnym nowotworem tego narządu. W takich przypadkach pomocne jest badanie ultrasonograficzne, które dostarcza szczegółowych informacji dotyczących rozmiaru, położenia i kształtu śledziony. W celu uwidocznienia zmian w kształcie i położeniu śledziony pomocne okazuje się również zdjęcie rentgenowskie. Silnie wyrażone objawy towarzyszące zmianom w śledzionie występują zazwyczaj w stanach nagłych, stanach zagrożenia życia, np. w przypadku pęknięcia guza śledziony. Obraz kliniczny pękniętego nowotworu śledziony może odpowiadać obrazowi zwierzęcia chorego na babeszjozę.

VET-KWESTIONARIUSZ

Dążyć do bycia najlepszym

Lek. wet. Jarosław Sałek ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, początek jego kariery zawodowej wiąże się właśnie z tym miastem i Przychodnią Weterynaryjną „4 łapy”. Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu chirurgii oraz ultrasonografii, z szczególnym naciskiem na patologię w obrazie ultrasonograficznym wymagającą interwencji chirurgicznej. Obecnie współpracuje z jedną z podwarszawskich klinik weterynaryjnych. Człowiek wielu pasji, podróżnik, wielbiciel współczesnej kinematografii.

Żywienie

Rola żelaza w żywieniu oraz diagnostyka niedoboru żelaza u psów i kotów

Żelazo jest niezbędnym składnikiem diety psów i kotów, podlegającym w organizmie obiegowi zamkniętemu. Podstawową funkcją żelaza jest budowa hemoglobiny, która też jest jego głównym rezerwuarem. Wiedza na temat zapotrzebowania na ten pierwiastek oraz umiejętność kontroli jego zawartości w organizmie, zabezpieczają zwierzę zarówno przed niedoborem, jak i nadmiarem, które mają określone konsekwencje zdrowotne.

KARDIOLOGIA

Najczęstsze choroby serca u west highland white terierów

West highland white terrier staje się coraz bardziej popularną rasą psów w Polsce. Jest to jedna z siedmiu ras psów o największym ryzyku wrodzonej wady serca. Najczęściej spotykane wady u tej rasy to: zwężenie płuc, ubytek przegrody międzykomorowej i tetralogia Fallota. Przewlekła choroba zwyrodnieniowa zastawek jest nabytą chorobą serca, do której predysponuje ta rasa.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Zmiany w obowiązujących przepisach, które dotyczą lekarzy weterynarii oraz prowadzonych przez nich praktyk lekarskich.

VET-PRESS

7 lat z lubelską szkołą endokrynologii

Niedawno minęło siedem lat od naszego wywiadu ze specjalizującym się w endokrynologii zwierząt dr. n. wet. Marcinem Gołyńskim z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Dlatego też Redakcja „Weterynarii w Praktyce” postanowiła podsumować ten okres i przybliżyć Państwu najnowszą historię lubelskiej endokrynologii weterynaryjnej.

VET-IMPREZY

Wrocławskie święto serca

Walentynki to święto miłości i zakochanych obchodzone w Europie już za czasów średniowiecza. Jak wiadomo, symbolem miłości jest serce, w związku z troską o jego zdrowie w sobotę 17.02.2018 r. odbyły się w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach Walentynki Kardiologiczne.

Excellence in Dermatology – konferencja Zoetis

Zoetis Polska po raz drugi zaprosił lekarzy weterynarii na wyjątkowe wydarzenie dermatologiczne, które odbyło się 2 marca 2018 r., w przeddzień konferencji „Dermatologia i onkologia skóry małych zwierząt” VetCo.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij